97-200 Tomaszów Maz ul.Spalska 112,
Polska

504-668-982
biuro@ttmionz.pl

Statut TTMiOnZ

Statut TTMiOnZ

| |
Zarząd TTMiOnZ
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Statut

Tomaszowskiego Towarzystwa Miłośników

i Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Tomaszów Mazowiecki

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę “Tomaszowskie Towarzystwo Miłośników i Opieki nad Zwierzętami w Polsce Tomaszów Mazowiecki”, zwane w dalszej części Statutu “Towarzystwem”.

Podstawę prawną funkcjonowania Towarzystwa stanowi Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 10 kwietnia 1989r (z późniejszymi zmianami).

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz miasto Tomaszów Mazowiecki.

§ 3

Towarzystwo posiada osobowość prawną i reprezentowane jest przez Zarząd.

§ 4

Towarzystwo jest dobrowolnym samorządnym zrzeszeniem społecznym, mogącym prowadzić działalność zarobkową.

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych Stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6

Towarzystwo używa pieczęci podłużnej z napisem ”Tomaszowskie Towarzystwo Miłośników i Opieki nad Zwierzętami w Polsce Tomaszów Mazowiecki”

§ 7

 

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Pełnienie funkcji we władzach Towarzystwa jest nieodpłatne.

Rozdział II

 

Cel Towarzystwa i środki działania

 

§ 8

Celem Towarzystwa jest:

1. działania na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania;

2. kształtowanie właściwego stosunku do świata zwierząt jako dobra narodowego.

§ 9

Towarzystwo realizuje swe cele poprzez:

1. czynną postawę przy zwalczaniu przejawów okrucieństwa wobec zwierząt, bezpośrednie działanie w ich obronie, niesienie im pomocy;

2. prowadzenie akcji propagandowej za pośrednictwem prasy, radia i telewizji oraz własnych wydawnictw;

3. organizacja odczytów, pogadanek, wystaw, aukcji itp. inicjatyw oraz corocznych tzw. “Miesięcy dobroci dla Zwierząt”;

4. podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt;

 

5. współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania osób winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz występowanie o ukaranie winnych;